Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Lập trình Java


Ngôn ngữ lập trình java ra đời và được các nhà nghiên cứu của Công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Sau khi ra đời không lâu, ngôn ngữ lập trình này đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến đối với các lập trình viên chuyên nghiệp cũng như các nhà phát triển phần mềm. Gần đây ngôn ngữ lập trình, công nghệ java đã được đưa vào giảng dạy ở các cơ sở đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp. Một số trường đại học ở Việt Nam dạy môn lập trình java như một chuyên đề tự chọn cho các sinh viên công nghệ thông tin giai đoạn chuyên ngành..

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java
Chương 2: Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong Java
Chương 3: Hướng đối tượng trong Java
Chương 4: Thiết kế giao diện người dùng
Chương 5: Luồng và tập tin
Chương 6: Lập trình cơ sở dữ liệu
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
 Download (1.2 MB)

Ebook