Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessing) Sơ lược:

I. Làm quen với PHP
II. PHP Căn bản
III. Các tính năng cho ứng dụng Web base
 - Làm việc với Form
 - Các hàm làm việc với MySQL
 - Làm việc với File
 - Các hàm làm việc với hình ảnh
 - Các hàm trên ngày tháng
 - Các hàm trên dữ liệu
 - Cookies và QueryString
 - Session
 - Gỡ lỗi
 Download (543.0 kB)

Ebook