Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Lọc thẻ HTML từ chuỗi, remove HTML tag từ string
Lọc thẻ HTML từ chuỗi, remove HTML tag từ string
1 Remove HTML tags from a string using PHP with the following code:
<?php $htmlstring = preg_replace("/<.*?>/", "", $htmlstring); ?>

This method uses regular expressions to identify the start and end of any HTML tag and strip it from the string. Replace $htmlstring with whatever variable you use.

2 Remove HTML tags from a string on ASP.net with the following code:
{ return Regex.Replace(text, @"<(.|\n)*?>", htmlstring.Empty); }

As in the PHP version, replace "htmlstring" with whatever your string's variable is named.

3 Remove HTML tags from a string using JavaScript if you run into problems with either of the above examples:
function removeHTMLTags(htmlstring){
if(htmlstring){
var stringdiv = document.createElement("div");
stringdiv.innerHTML = htmlstring;
if(document.all) { return stringdiv.innerText; }
else { return stringdiv.textContent; }
} }

Again, replace "htmlstring" with your string's variable.

Nguồn sưu tầm

Ebook