Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Liệt kê nội dung thư mục bằng ngôn ngữ lập trình C...Liệt kê nội dung thư mục bằng ngôn ngữ lập trình C...
Mã C:
#include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <io.h>

 void  main()
 {
 struct   _finddata_t    c_file;
 int  hFile;

 // Tim tat ca cac file & thu muc trong thu muc hien hanh
//  neu chi tim thu muc
 if( (hFile = _findfirst( "*.*", &c_file )) == -1)
 printf( "Khong tim thay file va thu muc trong thu muc hien hanh!\n" );
 else
 {      
 printf( "RDO HID SYS ARC  FILE          SIZE\n", ' ' );
 printf( "--- --- --- ---  ----          ----\n", ' ' );
 do {
 char buffer[30];
 printf( ( c_file.attrib & _A_RDONLY ) ? " Y  " : " N  " );
 printf( ( c_file.attrib & _A_SYSTEM ) ? " Y  " : " N  " );
 printf( ( c_file.attrib & _A_HIDDEN ) ? " Y  " : " N  " );
 printf( ( c_file.attrib & _A_ARCH )   ? " Y  " : " N  " );
 printf( " %-12s  %5ld\n", c_file.name, c_file.size );
 } while( _findnext( hFile, &c_file ) == 0 );
 _findclose( hFile );
 }
 }
system ("dir *.txt > list.txt");

> xuất outstream
>> append outstream
Theo vn-zoom.com

Ebook