Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

Lập trình hướng Đối tượng trên JavaMục tiêu

Kết thúc chương, học viên có thể:

Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming).
Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).
Định nghĩa một Lớp (Class).
Định nghĩa một Đối tượng (Object).
Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng.
Nhận thức được sự cần thiết đối với phương thức Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction).
Định nghĩa tính Bền vững (Persistence).
Định nghĩa về tính đóng gói dữ liệu (Data Encapsulation)
Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).
Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).
Liệt kê những ưu điểm của phương pháp hướng Đối tượng.
 Download (762.0 kB)

Ebook