Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADOBE PHOTOSHOP CS4


DVD Hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop CS4 trực quan, hướng dẫn bằng video chi tiết.

DVD giáo trình Photoshop trực quan, hướng dẫn bằng video của
kỹ sư Dương Trung Hiếu

http://www.megaupload.com/?d=72422HET
 http://www.megaupload.com/?d=A0FOSZP0
 http://www.megaupload.com/?d=IFEIZXAM
 http://www.megaupload.com/?d=8PNVIF6M
 http://www.megaupload.com/?d=L40SVDFR
 http://www.megaupload.com/?d=A89ZOGWI
 http://www.megaupload.com/?d=BV9PQZXR
 http://www.megaupload.com/?d=S1L3J0BP
 http://www.megaupload.com/?d=LKT3E8VC
 http://www.megaupload.com/?d=IGLB954E
 http://www.megaupload.com/?d=GP7YAR3V
 http://www.megaupload.com/?d=KEIN0N9E
 http://www.megaupload.com/?d=SMKBF9TX
 http://www.megaupload.com/?d=5TOOEX8O
 http://www.megaupload.com/?d=Z7IEQUA8
 http://www.megaupload.com/?d=HLXKAGVW
 http://www.megaupload.com/?d=RFMEE3V0
 http://www.megaupload.com/?d=0APD57VI
 http://www.megaupload.com/?d=M588YOV9
 http://www.megaupload.com/?d=YICCJHYQ
 http://www.megaupload.com/?d=G7E68DZO
 http://www.megaupload.com/?d=PKGFQFK4
 http://www.megaupload.com/?d=XW6P646E
 http://www.megaupload.com/?d=MT2LDL2Q
 http://www.megaupload.com/?d=B0O6ID8T
 http://www.megaupload.com/?d=RO9GJH45
 http://www.megaupload.com/?d=2V69HTRX
 http://www.megaupload.com/?d=SU8PG5M5
 http://www.megaupload.com/?d=HI53S79T
 http://www.megaupload.com/?d=ERSABT66
 http://www.megaupload.com/?d=JCQFXS4D
 http://www.megaupload.com/?d=MVRIZTC8
 http://www.megaupload.com/?d=QJMTFTVR
 http://www.megaupload.com/?d=B8I8LK9R
 http://www.megaupload.com/?d=Y2G5AWWE
 http://www.megaupload.com/?d=HU89IXSK
 http://www.megaupload.com/?d=KIZMLKCE
 http://www.megaupload.com/?d=1KGBG4KG
 http://www.megaupload.com/?d=IEC2385C

Ebook