Intelligence Development Program - Lập trình thông minh - Blog về học lập trình, mã nguồn, phần mềm, công nghệ mới mực in mã vạch, chip xử lý mã nguồn.

DETECT MOBILE BROWSER ASP.NETDetect người dùng truy cập website bằng thiết bị di động hay trình duyệt web thông thường và chuyển hướng tới 1 địa chỉ khác.
USING THE CODE

It is just a static boolean method that gets called, isMobileBrowser():

 Collapse


public static bool isMobileBrowser()
{
  //GETS THE CURRENT USER CONTEXT
  HttpContext context = HttpContext.Current;

  //FIRST TRY BUILT IN ASP.NT CHECK
  if (context.Request.Browser.IsMobileDevice)
  {
    return true;
  }
  //THEN TRY CHECKING FOR THE HTTP_X_WAP_PROFILE HEADER
  if (context.Request.ServerVariables["HTTP_X_WAP_PROFILE"] != null)
  {
    return true;
  }
  //THEN TRY CHECKING THAT HTTP_ACCEPT EXISTS AND CONTAINS WAP
  if (context.Request.ServerVariables["HTTP_ACCEPT"] != null && 
    context.Request.ServerVariables["HTTP_ACCEPT"].ToLower().Contains("wap"))
  {
    return true;
  }
  //AND FINALLY CHECK THE HTTP_USER_AGENT 
  //HEADER VARIABLE FOR ANY ONE OF THE FOLLOWING
  if (context.Request.ServerVariables["HTTP_USER_AGENT"] != null)
  {
    //Create a list of all mobile types
    string[] mobiles =
      new[]
        {
          "midp", "j2me", "avant", "docomo", 
          "novarra", "palmos", "palmsource", 
          "240x320", "opwv", "chtml",
          "pda", "windows ce", "mmp/", 
          "blackberry", "mib/", "symbian", 
          "wireless", "nokia", "hand", "mobi",
          "phone", "cdm", "up.b", "audio", 
          "SIE-", "SEC-", "samsung", "HTC", 
          "mot-", "mitsu", "sagem", "sony"
          , "alcatel", "lg", "eric", "vx", 
          "NEC", "philips", "mmm", "xx", 
          "panasonic", "sharp", "wap", "sch",
          "rover", "pocket", "benq", "java", 
          "pt", "pg", "vox", "amoi", 
          "bird", "compal", "kg", "voda",
          "sany", "kdd", "dbt", "sendo", 
          "sgh", "gradi", "jb", "dddi", 
          "moto", "iphone"
        };

    //Loop through each item in the list created above 
    //and check if the header contains that text
    foreach (string s in mobiles)
    {
      if (context.Request.ServerVariables["HTTP_USER_AGENT"].
                        ToLower().Contains(s.ToLower()))
      {
        return true;
      }
    }
  }

  return false;
}

Ebook